RULES OF THE GAME

Home RULES OF THE GAME

THE FIRST RULE
OF ANY GAME IS
TO KNOW YOU ARE IN ONE

know-the-rules

Welkom bij 20Creathon Events! Zoals bij ieder spel, gelden ook voor een 20Creathon event een aantal spelregels om verschillende zaken in goede banen te leiden. Voor vragen over deze spelregels wend je je tot de 20Creathon Programma Leider. (W. Pontenagel @ Kennispark Twente; +31 (0)6 53 23 68 17 of w.pontenagel@kennispark.nl

Deelnemers:

 • In principe kan iedereen met interesse voor de beschreven challenge(s) meedoen aan een Creathon. Amateurs en professionals, jong en oud. De organisatie behoudt
  het recht om deelnemers te weigeren of te (laten) verwijderen.
 • Bij aanvang van het evenement worden teams gevormd. Een team bestaat uit 36 teamleden; Een teamlid treedt op als teamleider. De teamleider is vertegenwoordiger en contactpersoon van het team.
 • Teamleden werken samen om het Creathon resultaat van hun team zo goed mogelijk te maken.
 • Deelnemers aan een Creathon participeren altijd op persoonlijke titel. Op geen enkele manier kan sprake zijn van representatie van een bedrijf of organisatie, tenzij op voorhand expliciet overeengekomen met de 20Creathon Programma Leider.

Doel van de Creathon:

 • Tijdens de Creathon strijden teams om de beste oplossingen voor (delen van) de omschreven challenge(s). In een nauw omschreven tijdsspanne worden innovatieve oplossingen zo concreet mogelijk uitgewerkt en gepresenteerd aan een panel/vakjury
 • Creativiteit is een rode draad in iedere Creathon. Teams worden gestimuleerd om maximaal gebruik te maken van de creatieve talenten van alle teamleden.
 • Het Creathon concept helpt teams om gedurende het event de juiste balans te vinden in breed zoeken, fris denken en keuzes maken om binnen de gestelde tijd met een concreet resultaat te komen.
 • Aan het eind van de Creathon presenteren de teams hun resultaten aan een panel / vakjury die de winnaar(s) bepaalt. Presentatie van resultaten gaat in principe in de vorm van een ‘elevator pitch’ al of niet ondersteund met een mockup, filmpje,
  tekening of schets om het beoogde resultaat te verduidelijken. De samenstelling van het panel / de vakjury wordt uiterlijk bij aanvang van de Creathon bekend gemaakt.

Vertrouwelijkheid (en nondisclosure):

 • In voorkomende gevallen kunnen vertrouwelijke gegevens en/of datasets beschikbaar worden gesteld. In dat geval worden aparte afspraken gemaakt over gebruik en eigendom van die gegevens en/of datasets.

Beoordelingscriteria

 • De criteria waarop de resultaten van de teams worden beoordeeld, worden bij aanvang van het evenement (nogmaals) gecommuniceerd. Naast generieke criteria (zie onder) kunnen speciale criteria (per challenge) worden vastgesteld.
 • Generieke criteria ter beoordeling van Creathon resultaten:
  • Maatschappelijke relevantie : levert het product of de dienst een aanmerkelijke bijdrage aan de (een) oplossing voor de omschreven challenge(s)?
  • Economische haalbaarheid: In hoeverre is er sprake van een gezonde business case? (verdienmodel, schaalbaarheid, benodigde financiën,…)
  • Impact potentie : wat betekent het plan voor bestaande verhoudingen? Hoe ‘voldragen’ is het plan? Hoe snel gaan we er iets van merken? Wat zijn de sterktes van het huidige team? …
  • Creativiteit en nieuwheid : In hoeverre is er sprake van onverwachte en verrassende combinaties van ideeën, gegevens en (open) data?

Intellectueel eigendom

 • Alle ideeën en resultaten die tijdens de Creathon door en in het team worden besproken en/of uitgewerkt, behoren aan het team. Het is gezamenlijk intellectueel eigendom.
 • De eindpresentaties / pitches van alle teams kunnen op video worden vastgelegd. Alle teams geven op voorhand toestemming om dit materiaal te (laten) gebruiken voor demonstraties en PR van het 20Creathon concept.
 • Alle teamleden kunnen voor eigen gebruik, ieder voor zich, gebruik maken van (delen van) het gezamenlijk intellectueel eigendom. Alle teamleden geven elkaar daartoe gratis, een volledige, niet-exclusieve licentie.
 • Teamleden besluiten gezamenlijk hoe en in hoeverre zij gebruik zullen maken van het gezamenlijk intellectueel eigendom, daarbij rekening houdend met de algemene doelstelling van het 20Creathons programma om innovatieve oplossingen voor
  maatschappelijke uitdagingen te realiseren. Als hierover na 1 maand nog geen duidelijkheid is verkregen, dan verwerft de 20Creathon Events organisatie het recht om zelf een implementatieplan op te (laten) starten dat bijdraagt aan de algemene doelstelling van het 20Creathons programma.
 • Kansrijke resultaten van Creathons moeten niet op de plank blijven liggen. Een van de doelen van het 20Creathon programma is om kansrijke resultaten zo snel en zo goed mogelijk door te laten ontwikkelen tot concrete producten en/of diensten. Softlanding van potentiële startups kan daarbij een geschikt middel zijn. Het Creathon Events programma zorgt voor adequate begeleiding van dit proces.
 • Teamleden die tijdens de Creathon afscheid nemen van hun team kunnen geen aanspraak maken op ideeën en resultaten van het team.

Prijzen en doorontwikkeling van ideeën

 • Voor winnende teams zijn prijzen beschikbaar.
 • Prijzen kunnen per evenement en per challenge verschillen. Details hierover worden vooraf, uiterlijk bij de start van het evenement gecommuniceerd.
 • De organisatie behoudt het recht om tijdens een event additionele prijzen beschikbaar te stellen als de algemene 20Creathon doelstellingen daarmee gediend worden.
 • De teamleden bepalen gezamenlijk hoe en in hoeverre zij prijzen onderling verdelen.
 • Bepaalde (geld)prijzen kunnen een specifiek bestedingsdoel hebben, bijvoorbeeld om een idee voor een product of dienst verder uit te werken. In voorkomende gevallen bepaalt het panel / de vakjury de randvoorwaarden voor besteding van de (geld)prijzen.

Vrijwaring

 • De 20Creathon Events organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van deelnemers en gasten.
 • De 20Creathon Events organisatie is op geen enkele manier aanspreekbaar of verantwoordelijk voor conflicten binnen teams.
 • De 20Creathon Events organisatie is niet verantwoordelijk voor voor de uitslag, noch de handelwijze van de jurering.

VRAGEN OVER HET REGLEMENT? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Naam *
E-mail adres *
Bericht *